12% SLEVA na dětský nábytek z vybraných kolekcí. 👉 Klikejte na kategorii Slevy.

Pravidla soutěží na sociálních sítích Facebooku nebo Instagramu

Jediná, úplná a závazná pravidla platná pro soutěže pořádané na sociálních sítích (nikoliv na eshopu) - Facebooku Benlemi.cz, Benlemi.sk nebo Instagramu Benlemi, Benlemi.sk (dále jen ,,soutěž”).

Pořadatelem soutěže je společnost:

Společnost Benlemi s.r.o. se sídlem Sadová 121/4, Předměstí, 746 01, Opava, IČ:07751711. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 77030 (dále jen ,,pořadatel”).

I. Úvodní pravidla

  1. Soutěž není provozována nebo spojena s provozovatelem sítí Facebook a Instagram, který není pořadatelem soutěže a nijak za ni neodpovídá ani ji nesponzoruje. Informace poskytnuté v rámci soutěže jsou poskytovány pořadateli soutěže. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány výhradně pořadateli soutěže. Soutěže se může účastnit každá osoba starší 18 let s platným profilem na síti Facebook nebo Instagram, která splní pravidla soutěže.
  2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže.
  3. Účastníkem soutěže se stává každý, kdo splní požadované kroky specifikované v soutěžním postu. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla. 
  4. V soutěžích s účastí pomocí odeslání komentáře se každá fyzická osoba může zúčastnit pouze jedním komentářem.
  5. Soutěž se koná v období uvedeném v textu každého soutěžního příspěvku.
  6. Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.

II. Sdělení

 1. Fotografie, texty, kresby nebo jiné výtvory a sdělení, které účastníci soutěže uveřejní v rámci soutěže (dále společně jen „vložený materiál“), nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické, zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.
 2. Účastník soutěže vstupem do soutěže publikováním komentáře spolu s níže uvedenými náležitostmi potvrzuje, že:
  2.1. je výhradním autorem veškerého vloženého materiálu, nebo že má řádný souhlas (spolu)autorů vloženého materiálu;
  2.2. má řádné souhlasy od všech osob zachycených na vloženém materiálu;
  2.3. má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních označení a jiných podobných nehmotných statků zachycených na vloženém materiálu, to vše k užití vloženého materiálu v soutěži v souladu s těmito pravidly a s pravidly sítě Facebook či Instagram. Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.

III. Vítězové a výhry

 1. Vítěze jednotlivých soutěží určuje pořadatel na základě splnění všech soutěžních podmínek dané soutěže.
 2. Vítězové soutěže jsou po skončení soutěže oznámeni v komentářích pod soutěžním příspěvkem nebo v novém postu o oznámení výherců.
 3. Vítězům budou výhry zaslány na jimi uvedené adresy poštou. Vítězové budou vyzváni k zaslání svých doručovacích údajů a dalších kontaktních informací soukromou zprávou. Pokud vítěz soutěže kontaktní informace podle pokynů ve výzvě nedoručí, ztrácí na výhru nárok a tato propadá ve prospěch pořadatele. Nárok na výhru dále ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly nebo který je ze soutěže vyloučen. V případě, že vyloučenému účastníku soutěže již byla předána výhra, je povinen ji vrátit, a není-li to možné, uhradit pořadateli hodnotu výhry v penězích; tím není dotčena odpovědnost účastníka soutěže k náhradě újmy, včetně nehmotné, pořadateli, anebo třetím osobám.
 4. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné za ně požadovat hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

IV. Ochrana osobních údajů 

 1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku pořadateli výslovný souhlas s tím, aby pořadatel soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno, doručovací adresu, e-mail a telefon) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.
 2. Pořadatel soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje, na zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a § 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla pořadatele.

V. Závěr

 1. Pořadatel má právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit podmínky soutěže a soutěž ukončit nebo prodloužit její trvání bez udání důvodu a bez náhrady.
 2. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a sociálních sítích Facebook a Instagram) ani za jednání třetích osob na sociálních sítích Facebook a Instagram či jinde na Internetu.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo považovat za podvodné takové facebookové a instagramové profily, které mají méně než 50 sledujících na Instagramu nebo přátel na Facebooku. Stejně tak takové soutěžící, kteří nemají zaznamenanou na svém profilu na sociálních sítích pravidelnou aktivitu nebo není nikde zobrazovaná osoba soutěžícího. Soutěžícího splňující některou z výše uvedených podmínek má pořadatel právo ze soutěže bez náhrady vyloučit.
 4. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

Tato pravidla jsou platná k 27.7.2023.