Garantujeme doručení do Vánoc. Stačí vám to po Novém roce? Využijte kód NESPECHAM a máte navíc slevu - 3 %.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Benlemi s.r.o.

 

Adresa: Benlemi s.r.o., Sadová 121/4, Opava 746 01

Kontakt: 739 787 164, [email protected]

Identifikační číslo: 07751711

Daňové identifikační číslo: CZ07751711

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.benlemi.cz, www.benlemi.sk, www.benlemi.com, www.benlemi.eu.

1. Úvodní ustanovení

2. Uživatelský účet

3. Uzavření kupní smlouvy

4. Cena zboží a platební podmínky

5. Odstoupení od kupní smlouvy

6. Přeprava a dodání zboží

7. Práva z vadného plnění

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

9. Doručování a doprava

10. Základní podmínky ochrany osobních údajů a obchodní sdělení

11. Podmínky používání webových stránek

12. Závěrečná ustanovení

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Benlemi s.r.o, identifikační číslo: 07751711, daňové identifikační číslo: CZ07751711, nezapsané v obchodním rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.benlemi.cz, www.benlemi.sk, www.benlemi.com, www.benlemi.eu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.1.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

[JA1]Ustanovení § 1811 odst. 2 občanského zákoníku: „Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku…

b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,

c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,

d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění…

[JA2]Ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele: „Informace o ceně nebo okolnost, že informace je neúplná anebo chybí, nesmí zejména vzbuzovat zdání, že: a) cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti, b) stanovení ceny závisí na okolnostech, na nichž ve skutečnosti nezávisí, c) v ceně jsou zahrnuty dodávky výrobků, výkonů, prací nebo služeb, za které se ve skutečnosti platí zvlášť, d) cena byla nebo bude zvýšena, snížena nebo nezměněna, i když tomu tak není, e) vztah ceny a užitečnosti nabízeného výrobku nebo služby a ceny a užitečnosti srovnatelného výrobku nebo služby je takový, jaký ve skutečnosti není.“

[JA3]Ustanovení § 11a zákona o ochraně spotřebitele: „Při prodeji zboží nebo poskytování služeb elektronickými prostředky prostřednictvím internetových stránek je prodávající povinen spotřebitele předem zřetelným způsobem informovat o tom, zda platí nějaká omezení pro dodání zboží nebo poskytnutí …“

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.10. Pokud kupující v době puštěné časově omezené slevové reklamní kampaně udělá více nákupů na stejnou adresu, mail či jméno, bude mu sleva odečtena jen jednou, dárek přidělen jen jeden a pokud bude možno, objednávka bude odeslána dohromady.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího v CZK č. 289340814/0300, vedený u společnosti Česká spořitelna, nebo na účet prodávajícího v EUR 289405446/0300, vedený u společnosti Fio banka, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“);

online platbou prostřednictvím platebního portálu Go-Pay;

online platbou prostřednictvím platebního portálu PayPal;

prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit online formulář prodávajícího, dostupný po přihlášení registrovaného uživatele na stránkách prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy s patřičnými zákonnými náležitostmi může kupující zasílat mimo jiné na korespondenční adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího [email protected]

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny (Sadová 4, 746 01 Opava), v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected] Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. Doručování a doprava

9.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Zakoupené zboží doručujeme na adresy našich zákazníků zejména prostřednictvím kurýrních přepravních společností. Největší procento zásilek nám přepravuje DPD, UPS a TopTrans.

9.3. Doba dodání zboží závisí na jeho dostupnosti, a to v rozmezí 2 – 7 pracovních dní. Pokud objednaný výrobek máme skladem, zvládneme jej často dodat na Vaši adresu již do 24 hodin. Osobní odběr nabízíme výhradně v Opavě, a to po předchozí bezhotovostní úhradě zboží a telefonické domluvě.

 

10. Základní podmínky ochrany osobních údajů a obchodní sdělení

10.1. V rámci procesu uzavírání spotřebitelské smlouvy či jen samotnou registrací v internetovém obchodě jsou prodávajícímu kupujícím dobrovolně poskytovány osobní údaje kupujícího. Kupující poskytuje prodávajícímu osobní údaje v rozsahu vyplývajícím z vyplněného registračního formuláře v internetovém obchodě či z objednávky zboží učiněné v internetovém obchodě kupujícím bez registrace (jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo). S ohledem na skutečnost, že kupujícím jsou poskytovány jeho osobní údaje jen za účelem uzavření smlouvy, plnění smlouvy a za účelem ochrany práv kupujícího, není zákonem o ochraně osobních údajů vyžadováno poskytnutí souhlasu kupujícího se zpracováním těchto jeho osobních údajů.

10.2. Osobní údaje kupujícího získané dle ust. 9.1 těchto obchodních podmínek budou prodávájícím zpracovávány a uchovávány v elektronické nebo tištěné podobě, a to jen po dobu nezbytně nutnou, tedy zejména po dobu trvání právního vztahu založeného uzavřenou smlouvou nebo po dobu platnosti registrace kupujícího pro vstup do internetového obchodu.

10.3. Kupující je srozuměn s tím, že je povinen své osobní údaje uvádět přesně a pravdivě. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

10.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života spotřebitele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení či požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.8. Kupující má právo na opravu svých osobních údajů. Opravu je možné provést po přihlášení přímo v sekci „můj účet“.

10.9. Kupující je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, čemuž odpovídá povinnost prodávajícího tuto informaci bez zbytečného odkladu kupujícímu předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat po kupujícím přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.10. Odesláním objednávky prodávajícímu kupující poskytuje jak souhlas s obchodními podmínkami, tak také dává prodávajícímu souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Prodávající za tímto účelem zpracuje jen takové osobní údaje kupujícího, které jsou potřebné s ohledem na možnost obchodní sdělení zasílat. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je kupující oprávněn kdykoliv písemně odvolat.

9.11. Spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků. Ty jsou kupujícímu zasílány pokaždé, když nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítne zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvolá svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterými jsou provozovatele portálu Heureka.cz a Shoptet; těm pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

9.13. Osobní údaje kupujícího zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu za účelem vyřízení objednávky a zaslání transakčních e-mailů, které slouží pro sdělení informací o stavu objednávky od jejího provedení až po její zaplacení/nezaplacení.

10.14. Podmínky ochrany osobních údajů naleznete zde: (odkaz na POOU dle GDPR).

 

11. Podmínky používání webových stránek

11.1. Provozovatelem internetových stránek www.benlemi.cz je firma Michal Pomp, se sídlem Kylešovská 715/25, 746 01 Opava (dále jen provozovatel), která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.benlemi.cz (dále jen podmínky).

11.2. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

11.3. Použitím těchto webových stránek souhlasíte s níže uvedenými podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení podmínky kdykoli měnit, upravovat, přidávat či odstraňovat části těchto podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Jakékoli takové úpravy jsou pro uživatele závazné. Uživatel je povinen se pravidelně seznamovat se změnami těchto podmínek. Má se za to, že přístupem ke stránce a jejím prohlížením uživatel s podmínkami i jejich případnými změnami bezvýhradně souhlasí. Internetové stránky www.benlemi.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

11.3. Uživatel se zavazuje, že při používání stránek provozovatele nebude činit v rozporu s předpisy platnými na území ČR, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se především zavazuje, že nebude nijak zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu webových stránek provozovatele. Nebude webové stránky provozovatele nikterak zneužívat, využívat je k zasílání nevyžádané pošty, spamů a řetězových zpráv. Nebude zasílat na stránky provozovatele infikované zprávy, obsahující viry nebo jakékoli jiné nebezpečné programy. Uživatel nebude vytvářet falešné zprávy za účelem falšování vlastní identity či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů. Dále nebude na webových stránkách provozovatele šířit zprávy či materiály, které jsou v rozporu s právními předpisy ČR. Uživatel v žádném případě nebude zkoušet získat přístup k částem stránek, které byly provozovatelem skryty nebo zakázány pro užívání veřejností.

11.4. Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému kdykoli vymazat jakýkoliv uživatelský účet. Zejména pak, byl-li vytvořen uživatelem za účelem postoupení úplatného či neúplatného jinému uživateli. Dále byl-li vytvořen, ale po dobu 30 dní od vytvoření registrace nebyl ani jednou použit. Nebo slouží-li k páchání nebo napomáhání k páchání trestné činnosti nebo činnosti, které je v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti. Provozovatel může zároveň vymazat účet uživatele v případě, kdy se uživatel pokusil přihlásit pod jiným uživatelským účtem bez vědomí jiného uživatele nebo pokud se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod poskytovaných služeb.

11.5. Obsah webových stránek provozovatele v sobě může nést nesprávné nebo neúplné údaje nebo jiné chyby. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost, úplnost a přesnost informací, uvedených na webových stránkách. Veškeré chyby provozovatel odstraní či opraví jakmile budou odhaleny. Webové stránky provozovatel nepravidelně aktualizuje. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění provádět veškeré modifikace a změny informací, uvedených na těchto stránkách. Provozovatel dále nenese odpovědnost za informace, odkazy, dokumenty či jiný obsah webových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím webových stránek provozovatele.

11.6. Provozovatel nemůže nést odpovědnost za jakýkoli obsah webových stránek třetích subjektů, které je možné navštívit prostřednictvím webových stránek provozovatele. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody či viry, které mohou uživatelům vzniknout v souvislosti s používáním těchto webových stránek. Provozovatel však důrazně doporučuje učinit veškeré nezbytné kroky, vedoucí k zabezpečení a ochraně počítače, tabletu, mobilního telefonu či jiného zařízení, ze kterého uživatel navštěvuje webové stránky provozovatele. Uživatel je tímto seznámen s faktem, že webové stránky provozovatele navštěvuje na vlastní nebezpečí.

11.7. Jediným a výhradním majitelem veškerých práv a duševního vlastnictví k obsahu těchto webových stránek je firma Michal Pomp (dále jen majitel autorských práv).Veškerý obsah je chráněn právními předpisy o právu autorském, ochranných známkách a jinými příslušnými předpisy ČR. Veškerý design, loga, ikony a jiné ochranné známky, použité na těchto webových stránkách nesmí být nijak modifikovány, neboť jsou výhradním majetkem majitele autorských práv. Změny, úpravy, publikování, distribuce nebo jiné šíření obsahu těchto webových stránek nebo jeho části je výslovně zakázáno, a to bez výslovného povolení majitele autorských práv. Obsah webových stránek nesmí být kopírován nebo imitován celý ani po částech, a to včetně překladu do cizího jazyka. Není-li stanoveno jinak, všichni uživatelé jsou oprávněni prohlížet, tisknout a pořizovat si kopie materiálů dostupných  na webových stránkách, a to výlučně pro osobní potřebu a neziskové účely. Není povoleno nikterak modifikovat předepsané informace o autorských právech nebo jiné poznámky v materiálech, dostupných na webových stránkách nebo pořízených kopiích.

11.8. Každý návštěvník či uživatel těchto webových stránek souhlasí s tím, že nebude narušovat standardní provoz ani celistvost těchto webových stránek. Osobní údaje, získané provozovatelem při provozování webových stránek nebudou, mimo zákonné výjimky, zpřístupněna třetím osobám, vyjma oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy, oprávněných k vyžádání těchto informací, dle zákonů ČR. Osobní údaje uživatelů webových stránek provozovatele jsou považovány za důvěrné.

11.9. Za nedostupnost, špatnou dostupnost či případnou nefunkčnost webových stránek nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Zároveň nenese odpovědnost za nedostupnost či špatnou dostupnost služeb, které na webových stránkách nabízí.

Provozovatel si vyhrazuje právo provádět jakékoliv změny obsahu webových stránek i těchto Podmínek, a to bez předchozího upozornění. Má se za to, že každý uživatel těchto webových stránek je s Podmínkami pro jejich užívání vždy zcela srozuměn, a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování (Kylešovská 715/25, 746 01 Opava), adresa elektronické pošty [email protected], telefon +420739787164

V Opavě dne 23.9.2018

Michal Pomp

www.benlemi.cz