Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

(dále jen „VOP“)

Obsah: 

 1. Úvod
 2. Smlouva
 3. Reklamační řád
 4. Informace pro spotřebitele
 5. Závěrečná ustanovení

1. ÚVOD 

1.1. VOP

Společnost BENLEMI s.r.o., IČO 07751711, se sídlem Sadová 121/4, Předměstí, 746 01 Opava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 77030 (dále jen „Prodávající“), je právnická osoba zabývající se výrobou, prodejem a distribucí nábytku, osvětlení, dekorací do domácnosti a souvisejícího příslušenství (dále jen „Zboží“) a zároveň je také provozovatelem internetového obchodu, provozovaného na webových stránkách www.benlemi.cz, www.benlemi.sk, www.benlemi.com, www.benlemi.ro (dále jen „E-shop“).

Tyto VOP upravují právní vztahy mezi Spotřebitelem či Podnikatelem (dále společně jen „Kupující“) a Prodávajícím založené kupní smlouvou, jejímž předmětem je prodej Zboží (dále jen „Smlouva“).

 

1.2. Další právní předpisy

Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním VOP.

Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně neupravené těmito VOP nebo Smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak ustanoveními Občanského zákoníku, Zákonem o ochraně spotřebitele, Zákonem o zpracování osobních údajů, případně GDPR, Zákonem o některých službách informační společnosti, Zákonem o dani z přidané hodnoty a souvisejícími právními předpisy.

 

1.3. Definice a interpretace

Níže uvedené pojmy mají v těchto VOP následující význam:

Cena“

 

 

znamená kupní cenu Zboží včetně daně z přidané hodnoty;

Cena Doplňkových služeb“

má význam uvedený v čl. 2; 

Doplňkové služby“

 

znamená služby poskytované Prodávajícím uvedené v E-shopu, zejména přednostní vyřízení Objednávky, expresní doručení Zboží, doručení Zboží do bytu, montáž Zboží, prodloužená záruka; 

GDPR“

 

 

znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;

Nabídka“

má význam uvedený v čl. 2.2.;

Náklady“

 

 

znamená náklady spojené s balením a dodáním Zboží Kupujícímu;

Občanský zákoník“

znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

Občanský soudní řád“

znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění;

Objednávka“

má význam uvedený v čl. 2.;

Oznámení“

 

má význam uvedený v čl. 3.7.;

Podnikatel“

 

 

znamená osobu, která není Spotřebitelem, a to zejména ty osoby, které při uzavírání Smlouvy, pokud její předmět souvisí s vlastní obchodní, výrobní, nebo obdobnou činností této osoby, a při jiném jednání s Prodávajícím, vykonávají na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem, se záměrem činit tak soustavně, popřípadě osoby, která tak činí jménem nebo na účet takové osoby;

Potvrzení“

má význam uvedený v čl. 2.1.;

Prodávající“

 

 

znamená společnost BENLEMI s.r.o., IČO 07751711, se sídlem Sadová 121/4, Předměstí, 746 01 Opava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 77030;

Pracovní den“

znamená takový den, který nespadá na sobotu ani neděli a není ani státem uznaným svátkem či jiným státem uznaným dnem pracovního volna v České republice;

Provozovna“

 

má význam uvedený v čl.2.1.3. (ii).;

Reklamace“

 

má význam uvedený v čl. 3.7.;

Reklamační řád“

 

znamená čl. 3.;

Smlouva“

 

má význam uvedený v čl. 1.1.;

Smluvní strana“

 

znamená v závislosti na kontextu osobu Prodávajícího, Zájemce či Kupujícího;

Spotřebitel“

 

 

znamená fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění Smlouvy a jiném jednání s Prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;

Účtenka“

 

má význam uvedený v čl. 2.1.3., je potvrzením o zaplacení Ceny a Nákladů;

Uživatelský účet“

má význam uvedené v čl. 2.(ii).;

VOP“

 

znamená tyto všeobecné obchodní podmínky;

Výzva“

 

znamená výzvu Zájemce směřovanou Prodávajícímu k učinění Nabídky; 

Zájemce“

 

znamená Spotřebitele či Podnikatele, kteří mají zájem uzavřít Smlouvu;

Zákon o dani z přidané hodnoty“

 

 

znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění;

Zákon o některých informačních službách“

 

znamená zákon č. 480/2008 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění;

Zákon o evidenci tržeb“

 

znamená zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění;

Zákon o zpracování osobních údajů“

 

znamená zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění;

Zákon o ochraně spotřebitele“

 

 

znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění;

Zákon o účetnictví“

znamená zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů;

Záruční doba“

 

doba v délce 36 měsíců, po kterou Zboží bude mít obvyklé vlastnosti a bude sloužit svému účelu;

Zboží“

 

má význam uvedený v čl. 1.1.V závislosti na kontextu, definice obsažené výše a také jakékoliv další výrazy v jednotném čísle zahrnují i číslo množné a rod mužský zahrnuje i rod ženský, a naopak, a použijí se obdobně pro jednotná i množná čísla definovaných pojmů.

 

2. SMLOUVA

Uzavřením smlouvy se prodávající zavazuje zakoupené zboží odevzdat kupujícímu, umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží a poskytnout kupujícímu také požadované doplňkové služby. Kupující se uzavřením smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou cenu, poskytnout prodávajícímu odpovídající součinnost k poskytnutí doplňkových služeb a zaplatit prodávajícímu také cenu těchto služeb (dále jen „cena doplňkových služeb“), to vše v souladu a se zněním těchto vop. 

Smlouva je uzavřena zpravidla na základě objednávky zboží a případně též doplňkových služeb provedené zájemcem (dále jen „objednávka“) a potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, a to on-line prostřednictvím e-shopu případně na základě individuální nabídky prodávajícího. 

Prodávající je oprávněn od Zájemce nebo od osoby, která učinila Objednávku, případně jiné právní jednání Zájemce vůči Prodávajícímu, požadovat prokázání totožnosti a oprávnění jednat za Zájemce, a to zpravidla předložením plné moci či výpisem z obchodního rejstříku.

 

2.1. Uzavření Smlouvy prostřednictvím E-shopu

Smlouva je uzavřena na základě objednávky zboží, případně také doplňkových služeb, provedené zájemcem prostřednictvím e-shopu a potvrzení této objednávky ze strany prodávajícího na adresu elektronické pošty zájemce uvedenou v objednávce (dále jen „potvrzení“) nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne provedení objednávky. 

V případě, že potvrzení bude doručeno na adresu elektronické pošty zájemce po uvedené lhůtě, smlouva je uzavřena za předpokladu, že zájemce bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí prodávajícího, že potvrzení považuje za včasné, nebo se začne chovat ve shodě s objednávkou. 

Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení způsobem uvedeným v předchozím odstavci. nad rámec výše uvedeného prodávající neprodleně potvrdí na adresu elektronické pošty zájemce uvedenou v objednávce samotné doručení objednávky prodávajícímu. potvrzení doručení objednávky není potvrzením a nedochází na jeho základě k uzavření smlouvy. 

Za účelem vyloučení pochybností prodávající výslovně stanoví, že veškeré nabídky prodeje zboží a poskytnutí doplňkových služeb umístěné na e-shopu jsou informativní a nezávazné a prodávající není povinen uzavřít smlouvu, resp. odeslat zájemci potvrzení ohledně požadovaného zboží či doplňkových služeb. 

Prodávající je naopak oprávněn odeslat Zájemci Potvrzení, které obsahuje dodatky, omezení, výhrady, či jiné změny Objednávky. Jestliže takové Potvrzení nemění podmínky uvedené v Objednávce podstatným způsobem, dochází k uzavření Smlouvy s obsahem uvedeným v Potvrzení za předpokladu, že Zájemce Potvrzení nebo uzavření Smlouvy s tímto obsahem bez zbytečného odkladu neodmítne. 

Pokud by však Potvrzení měnilo podmínky uvedené v Objednávce podstatným způsobem, je Smlouva uzavřena až v okamžiku souhlasu Zájemce s obsahem Potvrzení. Tento souhlas musí být Prodávajícímu doručen ve lhůtě uvedené v Potvrzení, a pokud Potvrzení tuto lhůtu neobsahuje, pak ve lhůtě přiměřené, nejpozději však do 20 Pracovních dnů ode dne doručení Potvrzení Zájemci. Pokud bude tento souhlas Prodávajícímu doručen později, je Smlouva uzavřena za předpokladu, že Prodávající bez zbytečného odkladu po doručení souhlasu alespoň ústně vyrozumí Zájemce, že souhlas považuje za včasný, nebo se začne chovat ve shodě s Potvrzením.

 

2.2. Objednávka a Potvrzení

Objednávku je možné provést (i) prostřednictvím objednávkového formuláře v E-shopu bez registrace nebo (ii) prostřednictvím uživatelského účtu. 

Až do okamžiku odeslání Potvrzení je Zájemce oprávněn veškeré údaje uvedené v Objednávce s využitím elektronické adresy nebo telefonického čísla Zájemce uvedeného v Objednávce, případně jakýmkoliv jiným způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci Zájemce, měnit, případně vzít Objednávku zpět, a to zasláním požadavku změny či zpětvzetí Objednávky adresovaného na kontaktní údaje uvedené na webových stránkách Prodávajícího. 

V případě, že tento požadavek Zájemce neuskuteční ve formě umožňující přesné zachycení obsahu, zejména v písemné formě (včetně elektronické pošty), je Prodávající oprávněn po Zájemci požadovat, aby jej tímto způsobem následně potvrdil.

 

2.3. Objednávkový formulář 

Objednávkový formulář je možné po výběru požadovaného Zboží vyplnit na E-shopu i bez registrace. 

Objednávkový formulář obsahuje zejména identifikační a fakturační údaje Zájemce, adresu elektronické pošty a telefonní číslo Zájemce, specifikaci objednávaného Zboží, údaj o požadovaném způsobu úhrady Ceny Zboží, způsobu dodání a místě doručení objednávaného Zboží, údaj o výši Nákladů a případně také údaj o uplatněné slevě. 

 

2.4. Uživatelský účet

Zájemce je oprávněn pro zadání objednávky využít možnosti zaregistrovat se na e-shopu a vytvořit si uživatelský účet (dále jen „uživatelský účet“).

Zájemce se registruje vyplněním základních registračních údajů, kterými jsou emailová adresa zájemce a zájemcem zvolené heslo. emailová adresa a heslo později slouží k přístupu do uživatelského účtu. potvrzení o dokončení registrace a vytvoření uživatelského účtu zašle prodávající zájemci na zájemcem uvedenou emailovou adresu. 

Po přihlášení do uživatelského účtu může zájemce vyplnit zejména své telefonní číslo a fakturační údaje, tj. křestní jméno, příjmení, ulice, číslo domu, město, psč, zemi a učinit objednávku. údaje vyplněné v uživatelském účtu se stávají součástí každé objednávky a údaje v uživatelském účtu neuvedené je nutné do objednávky doplnit před jejím odesláním, a to v rozsahu, které e-shop pro učinění objednávky vyžaduje. 

V rozhraní uživatelského účtu jsou archivovány veškeré osobní údaje poskytnuté zájemcem, objednávky, faktury, případně jiné doklady související s objednávkami, slevy poskytnuté zájemci prodávajícím. ohodnotil-li v rozhraní e-shopu zájemce zboží prodávajícího či zúčastnil-li se diskuze o zboží prodávajícího, jsou archivována také tato hodnocení a příspěvky v diskuzích.

Bližší informace o zpracování těchto osobních údajů obsahuje dokument Informace o zpracování osobních údajů dostupný zde. Využití možnosti založit si a užívat uživatelský účet je bezplatné. 

Nabude-li Prodávající oprávněně dojmu, že Zájemce/Kupující využívá Uživatelský účet neoprávněným způsobem, nevyužívá jej po dobu delší 12 měsíců nebo jiným způsobem porušuje Smlouvu, může mu po předchozím upozornění Zájemce/Kupujícího, zaslaném  na elektronickou adresu uvedenou při registraci, příp. následně aktualizovanou v Uživatelském účtu, Uživatelský účet zrušit. 

Zájemce je povinen vyplnit veškeré údaje v rozhraní Uživatelského účtu, stejně jako údaje v Objednávce, správně a pravdivě a při každé jejich změně tyto údaje aktualizovat. Zájemcem uvedené údaje v rozhraní Uživatelského účtu a v Objednávce Prodávající považuje za správné a pravdivé a neodpovídá za škodu vzniklou nesprávně nebo nepravdivě vyplněnými údaji Zájemcem.

Prostřednictvím registrace a/nebo učinění Objednávky Zájemce potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP, porozuměl jim v plném rozsahu, a výslovně souhlasí se všemi právy a povinnostmi z nich vyplývajících. Spotřebitel uvedeným jednáním prohlašuje, že se seznámil s informacemi jemu určenými, které jsou uvedeny v čl. 4. těchto VOP. 

 

2.5. Specifikace Zboží, Doplňkových služeb, výše Ceny, Nákladů a Ceny Doplňkových služeb

Specifikace Zboží, popis jeho základních parametrů a hlavních vlastností je uveden u každého druhu Zboží přímo v E-shopu.

V E-shopu jsou uvedeny také aktuální Ceny. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty a Ceny tak jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, pokud není výslovně uvedeno jinak. Z hlediska Smlouvy je rozhodující Cena aktuální v okamžiku odeslání Objednávky.

E-shop Prodávajícího obsahuje také informace o Nákladech, jejichž výše je Prodávajícím stanovena s ohledem na sazebníky poplatků příslušných doručovacích společností. Výše Nákladů uvedená v E-shopu se vztahuje pouze na případy, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky, členských států Evropské unie a Švýcarska. V ostatních případech bude výše Nákladů stanovena Prodávajícím individuálně v návaznosti na sazebníky příslušných doručovacích společností pro doručování do zahraničí. Takové stanovení výše Nákladů v rámci Potvrzení se nepovažuje za změnu Objednávky podstatným způsobem.

E-shop Prodávajícího obsahuje také informace o Doplňkových službách, které si Kupující může zakoupit nad rámec objednaného Zboží, včetně aktuální Ceny jednotlivých Doplňkových služeb, a to zpravidla v rámci objednávkového formuláře.

Kupující bere na vědomí, že pokud je poskytnutí některých Doplňkových služeb z povahy věci spojeno s okamžikem doručení Zboží, typicky např. doručení Zboží do bytu, montáž Zboží, apod., Prodávající organizuje svou činnost, kapacitu a stanovuje i Cenu Doplňkových služeb s přihlédnutím k této skutečnosti. Pokud tedy některou z objednaných Doplňkových služeb nebude možné při doručení Zboží poskytnout z důvodu na straně Kupujícího, a to aniž by Kupující předem odstoupil od Smlouvy ve vztahu k těmto Doplňkovým službám, nebo jinak v dostatečném předstihu informoval Prodávajícího, že o příslušnou Doplňkovou službu již nebude mít zájem, Kupující ztrácí nárok na poskytnutí příslušné Doplňkové služby bez náhrady. Dříve zaplacená Cena Doplňkových služeb v takovém případě bude představovat kompenzaci škody vzniklé na straně Prodávajícího. Za předpokladu, že Cena doplňkových služeb nebyla v okamžiku poskytnutí Doplňkové služby uhrazena, nárok Prodávajícího na její úhradu i nadále trvá.

 

2.6. Způsob dodání a úhrady Ceny, Nákladů a Ceny Doplňkových služeb

Kupující je oprávněn si v rámci Objednávky zpravidla zvolit, 

 • zda budou Cena, Náklady a případně také Cena Doplňkových služeb hrazeny v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce, bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího nebo prostřednictvím online platby;
 • zda má být Zboží doručeno do místa určeného Zájemcem, nebo zda má být připraveno k osobnímu vyzvednutí v provozovně Prodávajícího na adrese Sadová 4, Předměstí,
  746 01 Opava (dále jen „Provozovna“); a
 • zda má zájem také o některou z Doplňkových služeb.

 

Cena je splatná

 • při převzetí Zboží k rukám doručovatele Zboží, pokud bylo zakoupené Zboží na základě požadavku Kupujícího zasláno tzv. na dobírku;
 • při převzetí Zboží k rukám Prodávajícího, pokud bylo zakoupené Zboží na základě požadavku Kupujícího připraveno k vyzvednutí v Provozovně;
 • v ostatních případech je Cena splatná do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy na účet Prodávajícího uvedený v Potvrzení nebo v závěrečné rekapitulaci Objednávky s tím, že do okamžiku úhrady Ceny včetně Nákladů a Ceny Doplňkových služeb Prodávající není povinen dodat Kupujícímu Zboží; lhůta k dodání Zboží se v takovém případě prodlužuje o dobu mezi uzavřením Smlouvy a úhradou Ceny včetně Nákladů a Ceny Doplňkových služeb.
 • bylo-li Zboží Kupujícímu doručeno před uhrazením Ceny, je Cena splatná do 2 dnů ode dne doručení Zboží Kupujícímu;

Náklady a Cena Doplňkových služeb jsou splatné společně s Cenou. Společně s Cenou je tedy Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také Náklady a zvolil-li si Kupující v rámci Objednávky některou z Doplňkových služeb, také Cenu Doplňkových služeb.

Pokud jsou Cena, Náklady a/nebo Cena Doplňkových služeb hrazena bezhotovostně, je Kupující povinen uvést variabilní symbol uvedený v Potvrzení či Nabídce. 

Cena, Náklady a Cena Doplňkových služeb se považují za uhrazené okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Pokud si Zájemce v rámci Objednávky zvolí úhradu Ceny, Nákladů a/nebo Ceny Doplňkových služeb prostřednictvím online platby již v okamžiku odeslání Objednávky, považuje se taková platba za zálohovou platbu, která bude v případě neuzavření Smlouvy Zájemci Prodávajícím bez zbytečného odkladu vrácena. 

Podle Zákona o evidenci tržeb je Prodávající v některých případech povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň 

je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin (dále jen „Účtenka“).

Prodávající je povinen po uhrazení Ceny, Nákladů a Ceny Doplňkových služeb vystavit Kupujícímu (i) daňový doklad – fakturu a v případech, kdy mu to právní předpisy ukládají, také (ii) Účtenku, a tyto zaslat Kupujícímu na jeho elektronickou adresu. 

Kupující bere na vědomí, že veškerá potvrzení, zejména potvrzení o doručení Objednávky Prodávajícímu, Potvrzení, Účtenka, daňový doklad či dodací list, mu budou zasílána v maximální možné míře v elektronické formě na adresu jeho elektronické pošty uvedenou v Objednávce, případně v Uživatelském účtu Kupujícího. 

Při platbě skrze službu Skip Pay – Kupující souhlasem s Obchodními podmínkami před dokončením Objednávky zároveň souhlasí také s obchodními podmínkami společnosti Skip Pay. Ty jsou k nalezení zde.

Při platbě skrze službu Twisto – Kupující souhlasem s Obchodními podmínkami před dokončením Objednávky zároveň souhlasí také s obchodními podmínkami společnosti Twisto. Ty jsou k nalezení zde.

2.7. Přeprava a dodání Zboží

Zakoupené Zboží, které je již vyrobené a Prodávající je má k dispozici, bude Prodávajícím dle volby způsobu doručení uvedeného v Objednávce bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy, a v případech podle čl. 2.1.3. odst. (iii) výše také po připsání Ceny, Nákladů a Ceny Doplňkových služeb na účet Prodávajícího

 • odesláno na adresu určenou v Objednávce společně s příslušným dodacím listem;
 • připraveno k vyzvednutí v Provozovně. Tuto skutečnost Prodávající Kupujícímu oznámí prostřednictvím adresy elektronické pošty nebo telefonního čísla Zájemce uvedených v Objednávce. 

V případě, že Prodávající nemá Objednané Zboží ihned k dispozici, např. bude nutné Zboží nejdříve vyrobit, objednat a doručit od dodavatele apod., prodlužuje se lhůta k dodání Zboží 

o dobu potřebnou k obstarání těchto záležitostí. Prodávající bude Kupujícího o této skutečnosti informovat a sdělí Kupujícímu také předpokládanou dobu dodání, pokud to bude možné.

Zakoupené Zboží je Prodávající povinen Kupujícímu odevzdat až po úhradě Ceny, Nákladů a Ceny Doplňkových služeb.

O čase dodání Zboží a/nebo poskytnutí Doplňkové služby Prodávající Kupujícího informuje v dostatečném časovém předstihu.

V případě nutnosti opakovaného dodání Zboží a/nebo Doplňkové služby na adresu Kupujícího z důvodu neposkytnutí součinnosti Kupujícího při dodání a/nebo převzetí Zboží a/nebo Doplňkové služby, se Kupující zavazuje opětovně uhradit Prodávajícímu Náklady na dodání Zboží a/nebo Cenu Doplňkových služeb. 

 

2.8.  Uzavření Smlouvy na základě individuální nabídky

Zájemce je oprávněn vyzvat prodávajícího k tomu, aby učinil individuální nabídku k uzavření smlouvy (dále jen „výzva“). výzvu je možné učinit osobně v provozovně prodávajícího, telefonicky, emailem či písemně prostřednictvím kontaktních údajů prodávajícího umístěných na webových stránkách prodávajícího v záložce „kontakty“, či jiných kontaktních údajů prodávajícího, které prodávající zájemci za účelem zaslání výzvy sdělí.

Výzva musí obsahovat především identifikační a kontaktní údaje zájemce, alespoň obecnou specifikaci požadavků zájemce a případně další údaje, které bude zájemce či prodávající považovat za vhodné či potřebné k vyhotovení individuální nabídky. V případě, že některé z těchto údajů nebudou ve výzvě uvedeny, je prodávající oprávněn požádat o jejich doplnění.

Prodávající po obdržení výzvy, příp. jejím doplnění, zašle zájemci na adresu uvedenou ve výzvě individuální nabídku, např. i ve formě zálohové faktury (dále jen „nabídka“) obsahující zejména specifikaci předmětu smlouvy, jeho cenu, a odkaz na tyto vop. prodávající nicméně není povinen na výzvu zájemce reagovat. možnost přijetí nabídky se změnami tímto prodávající předem vylučuje.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy zájemce nabídku přijme, tj. projeví vůči prodávajícímu s nabídkou souhlas, např. jejím podpisem a zasláním zpět, pokud tak učiní ve lhůtě stanovené v nabídce, a pokud nabídka tuto lhůtu neobsahuje, pak ve lhůtě přiměřené, nejpozději však do 14 pracovních dnů ode dne doručení nabídky zájemci, nebo v této lhůtě započne vůči prodávajícímu jinak jednat způsobem, ze kterého je přijetí nabídky patrné, např. uhradí zaslanou zálohovou fakturu, převezme zboží apod.

Pokud se tak stane později, je smlouva uzavřena za předpokladu, že prodávající bez zbytečného odkladu po doručení souhlasu alespoň ústně vyrozumí zájemce, že souhlas považuje za včasný, nebo se začne chovat ve shodě s tímto souhlasem.

Jakékoliv změny smlouvy uzavřené na základě nabídky musí být mezi stranami individuálně sjednány a potvrzeny způsobem uvedeným pro uzavírání smlouvy na základě nabídky.

V případě, že nabídka, resp. smlouva uzavřená na základě nabídky, a tento článek vop nestanoví něco jiného, uplatní se v rámci smlouvy obdobně také ustanovení těchto vop týkající se uzavření smlouvy prostřednictvím e-shopu, pokud to povaha smlouvy zjevně nevylučuje.

 

2.9. Odstoupení od Smlouvy 

Prodávající má právo od smlouvy odstoupit kromě důvodů stanovených v občanském zákoníku také z důvodů ležících na straně třetích osob, se kterými při provozu e-shopu spolupracuje (např. z technických důvodů, nedostupnosti zboží nebo pokud byla smlouva uzavřena s touto chybnou cenou v důsledku technické chyby v interním informačním systému při zpracování dat o cenách).

Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených občanským zákoníkem, pokud tyto vop nestanoví jinak. odstoupení od smlouvy z důvodů odpovědnosti za vady zboží upravují tyto vop v čl. 3.2., 3.5., 3.6.

Je-li Smlouva uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, tj. jinak než osobně v Provozovně Prodávajícího, je Spotřebitel oprávněn od Smlouvy odstoupit ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí Zboží, a ve vztahu k Doplňkovým službám do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy.

Pokud mají být Doplňkové služby poskytnuty před uplynutím lhůty k odstoupení ohledně Doplňkových služeb, Spotřebitel tímto výslovně žádá Prodávajícího, aby s poskytnutím Služeb začal i před uplynutím této lhůty. 

Odstoupit od Smlouvy lze s využitím elektronické adresy Spotřebitele uvedené v Objednávce, či Výzvě nebo jakýmkoliv jiným způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci Spotřebitele, doručením odstoupení na adresu uvedenou v kontaktních údajích Prodávajícího na E-shopu, a to i bez uvedení důvodu a také bez jakékoliv sankce.

Při odstoupení od Smlouvy postupem uvedeným v předchozím odstavci lze využít také formulář pro odstoupení od Smlouvy, který je zde.

Prodávající potvrdí Spotřebiteli na jeho elektronickou adresu uvedenou Spotřebitelem při provedení Objednávky dle čl. 2.1.1 (i), v rámci registrace nebo při aktualizaci údajů v Uživatelském účtu dle čl. 2.1.1 (ii), či Výzvy dle čl. 2.2., přijetí odstoupení Spotřebitele bez zbytečného odkladu po jeho doručení Prodávajícímu.

Využije-li Spotřebitel právo na odstoupení od Smlouvy podle předchozích odstavců, považuje se stanovená lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud Spotřebitel odešle v jejím průběhu Prodávajícímu oznámení, že od Smlouvy odstupuje.

Spotřebitel je v případě odstoupení od Smlouvy povinen Prodávajícímu navrátit zakoupené Zboží, na které se odstoupení od Smlouvy vztahuje, a Prodávající je povinen vrátit Spotřebiteli Cenu tohoto Zboží včetně Nákladů odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání Zboží nabízeného Prodávajícím v době uzavření Smlouvy (pokud byly Náklady hrazeny Kupujícím), a také Cenu Doplňkových služeb, v rozsahu, ve kterém tyto služby nebyly Spotřebiteli poskytnuty (pokud se nejedná o případ uvedený v posledním odstavci čl. 2.1.2.), to vše nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení Prodávajícímu. 

Prodávající není povinen vrátit Spotřebiteli tyto prostředky dříve, než mu bude doručeno příslušné Zboží nebo Spotřebitel prokáže jejich odeslání Prodávajícímu. Spotřebitel v případě odstoupení od Smlouvy nese náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu.

Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti, bez ohledu na to, že snížení hodnoty Zboží způsobila třetí osoba. V takovém případě je Prodávající oprávněn započíst pohledávku vůči Kupujícímu na náhradu škody vzniklou v důsledku snížení hodnoty Zboží dle první věty tohoto odstavce oproti pohledávce Kupujícího vůči Prodávajícímu na vrácení Ceny Zboží včetně Nákladů dle předchozího odstavce, a to i před okamžikem splatnosti těchto pohledávek.

Po uplynutí lhůt pro odstoupení od Smlouvy uvedených výše je Spotřebitel oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případech stanovených Občanským zákoníkem nebo upravených těmito VOP.

Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, bylo-li Zboží individuálně upraveno podle přání Kupujícího. Za takovou individuální úpravu bude považováno zejména takové Zboží, u kterého bude v E-shopu výslovně uvedena nutnost individuální úpravy, či obdobná formulace.

 

3. REKLAMAČNÍ ŘÁD

3.1. Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží

Tento reklamační řád se vztahuje na veškeré Zboží zakoupené Kupujícím na základě Smlouvy.

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zakoupené Zboží je Kupujícímu doručeno v objednaném množství, a v době doručení má jakost, provedení, a další vlastnosti specifikované ve Smlouvě, případně na E-shopu, vyhovuje ostatním požadavkům právních předpisů, a je ho možné použít v souladu s účelem Smlouvy.

Jestliže Zboží nesplňuje výše uvedené požadavky, má vady. Za vadu Zboží se považuje i dodání jiného Zboží nebo vady v dokladech nutných pro užívání Zboží.

Plyne-li z prohlášení Prodávajícího, nebo z příslušného předávacího protokolu/dodacího listu,  že Prodávající dodal menší než objednané množství Zboží, nevztahuje se na toto chybějící Zboží tento Reklamační řád.

 

3.2. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobila k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obdobné vlastnosti. Záruka za jakost se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením.

Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce 60 měsíců (dále jen „záruční doba“), pokud nebude uvedena jiná doba použitelnosti zboží na webové stránce prezentující daný produkt na eshopu www.benlemi.cz, na obalu nebo v reklamě, nebo pokud výrobce zboží neposkytne delší záruční dobu. Určují-li tyto vop, uvedení na obalu, v reklamě nebo výrobce zboží různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. 

Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu. Bylo-li zboží kupujícímu odesláno, běží záruční doba ode dne dojití zboží do místa určení kupujícím.

 

3.3. Omezení odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží 

Prodávající neodpovídá za vady Zboží způsobené v důsledku nevhodného užití Zboží (např. nesprávné zacházení se Zbožím, neodborná montáž, neodborná obsluha, či nepříznivé vlivy prostředí, kterým je Zboží vystaveno), nebo jinak způsobené Kupujícím či třetí osobou, případně vnější událostí, ani za opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. 

Prodávající rovněž neodpovídá za vady (včetně míry obvyklého opotřebení Zboží v okamžiku uzavření Smlouvy), v důsledku kterých byla sjednána nižší Cena, nebo jedná-li se o vadu, kterou musel Kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy.

Prodávající dále neodpovídá za vady Zboží, vyplývá-li to z povahy věci.

Atypické rozměry matrací, které Prodávající nevede standardně v prodejní nabídce na e-shopu www.benlemi.cz, není možné vrátit v rámci vrácení či výměny do 14 dnů od platného uzavření objednávky Zboží Nakupujícím.

 

3.4. Vadné plnění Prodávajícího

Jestliže má Zboží odevzdané Kupujícímu na základě Smlouvy vady

 • existující již při odevzdání Kupujícímu, a to i když se projeví později, přičemž vady Zboží zakoupeného Spotřebitelem, které se projeví během šesti měsíců ode dne jeho převzetí, se považují za vady existující již při odevzdání Zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak; nebo
 • vzniklé později než při odevzdání Zboží Kupujícímu, a vznik těchto vad způsobil Prodávající porušením své povinnosti; nebo
 • vzniklé v záruční době sjednané ve Smlouvě nebo stanovené zákonem;má Kupující, za předpokladu jejich řádného oznámení a uplatnění, následující práva z vadného plnění Prodávajícího.

 

3.5. Práva Spotřebitele z vadného plnění

A. Podstatné porušení Smlouvy

Představuje-li výskyt vady Zboží podstatné porušení Smlouvy, má Spotřebitel dle své volby právo na 

 • odstranění vady 
 • dodáním nového Zboží nebo jeho části, pokud se vada týká pouze této části, bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; nebo 
 • dodáním chybějícího Zboží nebo jeho části; nebo
 • opravou Zboží; pokud se jedná o vadu odstranitelnou; nebo
 • přiměřenou slevu z Ceny; nebo
 • odstoupení od Smlouvy.

Nezvolí-li si Spotřebitel své právo včas v souladu s čl. 3.5.1, má pouze práva odpovídající nepodstatnému porušení Smlouvy uvedená níže.

 

B. Nepodstatné porušení Smlouvy

Představuje-li výskyt vady nepodstatné porušení Smlouvy, má Spotřebitel dle své volby právo na

 • odstranění vady, 
 • dodáním nového Zboží bez vady pokud tento postup není vzhledem k povaze vady nepřiměřený; nebo 
 • jestliže se jedná o vadu odstranitelnou, a nelze Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad;
 • pokud se vada týká pouze části Zboží, má Spotřebitel právo pouze na dodání této bezvadné části;
 • opravu Zboží, pokud se jedná o vadu odstranitelnou; nebo
 • v případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou, pro kterou nelze Zboží řádně užívat, nebo vadu odstranitelnou, jestliže nelze Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, a také v případě, kdy není odstranění vady dodáním nového Zboží nebo jeho části možné nebo přiměřené, a současně není-li to neúměrné vzhledem k povaze vady, zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, může Spotřebitel odstoupit od Smlouvy.

Neuplatnil-li Spotřebitel právo na odstranění vady a neodstoupil-li od Smlouvy; má právo požadovat přiměřenou slevu z Ceny. Právo požadovat přiměřenou slevu z Ceny má Spotřebitel i v případě, že Prodávající nemůže vadu odstranit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže. 

Dokud Spotřebitel neuplatní právo na slevu z Ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit, pokud Spotřebitel nezvolil způsob odstranění vady, podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží; volba nesmí Spotřebiteli způsobit nepřiměřené náklady. 

 

3.6. Práva Podnikatele z vadného plnění

Jestliže má Zboží doručené Podnikateli na základě Smlouvy vady

 • existující již při převzetí Podnikatelem, a to i když se projeví později; 
 • vzniklé později než při převzetí Zboží Podnikatelem, a vznik těchto vad způsobil Prodávající porušením své povinnosti; nebo 
 • vzniklé v záruční době sjednané ve Smlouvě;

má Podnikatel právo na 

 • odstranění vady, a to dle volby Prodávajícího 
 • dodáním chybějícího Zboží nebo jeho části; nebo
 • opravou Zboží nebo jeho části; nebo
 • výměnou Zboží nebo jeho části, pokud se nejedná o vadu opravitelnou; 
 • a v případě, že se bude jednat o vadu neodstranitelnou, na odstoupení od smlouvy.

 

3.7. Uplatnění Reklamace

Kupující prohlédne zakoupené Zboží co nejdříve po jeho doručení a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Jestliže Kupující zjistí vadu Zboží, oznámí to bez zbytečného odkladu Prodávajícímu a Zboží Prodávajícímu v náležitém stavu předá, nebo je podle pokynů Prodávajícího uschová, nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

Případné vady je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne doručení Zboží, a v případě, že se jedná o vadu krytou zárukou, nejpozději do uplynutí Záruční doby. 

Jedná-li se o skryté vady, které existovaly již při převzetí Zboží, je Kupující oprávněn oznámit vady Zboží bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let ode dne doručení Zboží.

Všechny Matrace a Textilní Zboží, je možné do 14 dnů vrátit pouze nepoužité, nevyprané a v původním obalu. Ostatní Zboží bude přijato k reklamaci ve neznehodnoceném stavu, tedy bez vrypů, známek lepení či známek jakéhokoliv jiného poškození vzniklého při skládání Zboží nebo jeho nesprávném používání.

Atypické rozměry matrací, které Prodávající nevede standardně v prodejní nabídce na e-shopu, není možné vrátit v rámci vrácení či výměny do 14 dnů od platného uzavření objednávky Zboží Nakupujícím.

Neoznámí-li Kupující vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy. Jiná práva z vad v takovém případě soud k námitce Prodávajícího rovněž nepřizná.

Kupující oznámí vady Zboží a uplatní zvolené právo z vadného plnění vniklé dle čl. 3.1., 3.5., nebo dle čl. 3.6, prostřednictvím formuláře Prodávajícího zveřejněného na E-shopu v záložce Reklamace zboží, oznámením zaslaným na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, případně  na webových stránkách Prodávajícího, a odeslaným z emailové adresy Kupujícího uvedené v Objednávce, Výzvě nebo písemným oznámením odeslaným na adresu sídla či Provozovny Prodávajícího nebo předaným k rukám Prodávajícího, případně jakýmkoliv jiným způsobem, který Prodávajícímu umožní nepochybnou identifikaci Kupujícího (dále jen „Oznámení“).

V Oznámení Kupující označí zjištěnou vadu nebo přesně popíše, jak se vada projevuje, a uvede nárok, který vůči Prodávajícímu uplatňuje, případně alternativně několik nároků za sebou (např. pro případ, že se ukáže, že vadu nelze odstranit, nebo nedojde k dohodě o výši poskytnuté slevy). K Oznámení Kupující přiloží také doklad prokazující, že Zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího. Právo z vadného plnění je možné uplatnit samostatným Oznámením nejpozději bez zbytečného odkladu po doručení Oznámení, které volbu příslušného práva z vadného plnění neobsahovalo. 

Prodávající je povinen přijmout Oznámení v jeho sídle a v Provozovně. Za den oznámení vady a uplatnění nároku (dále jen „Reklamace“) se považuje den, kdy došlo ke splnění následujících podmínek (i) doručení Oznámení obsahujícího zejména popis vady a volbu nároku Prodávajícímu a (ii) předání Zboží Prodávajícímu v jeho provozovně/sídle, nebo jeho jiné zpřístupnění Prodávajícímu podle jeho pokynů tak, aby oznámená vada mohla být přezkoumána, a (iii) předložení důkazu o zakoupení Zboží u Prodávajícího.

Nároky uvedené v Oznámení z důvodu téže vady může Kupující měnit pouze se souhlasem Prodávajícího, nebo pokud žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná, jakož i v dalších případech a za podmínek stanovených ve Smlouvě nebo v tomto Reklamačním řádu. 

V případě, že Prodávající v návaznosti na uplatnění nároku Spotřebitele neodstraní oznámené vady v přiměřené lhůtě, popř. včas, či oznámí-li Spotřebiteli že vady neodstraní, může Spotřebitel místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z Ceny, nebo odstoupit od Smlouvy. Ustanovení tohoto článku platí obdobně rovněž pro postup při uplatnění těchto nároků.

Spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním nároků podle čl. 3.2. nebo 3.5., pokud tyto náklady uvede v Oznámení nebo jiným způsobem oznámí Prodávajícímu ve lhůtě pro uplatnění nároků.

3.8. Vyřízení Reklamace

Prodávající vydá Spotřebiteli vhodným způsobem (s ohledem na formu Oznámení) písemné potvrzení obsahující údaje o tom, kdy Spotřebitel své nároky uplatnil, co je obsahem Reklamace a jaký způsob vyřízení Reklamace Spotřebitel požaduje. Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli na jeho žádost také písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění.

Prodávající rozhodne o Reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) Pracovních dnů ode dne jejího uplatnění. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena a písemné potvrzení obsahující údaje o datu 

a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí Reklamace, a další vhodné dodatečné informace (např. kdy 

a kde je Zboží připraveno k vyzvednutí apod.) musí být Spotřebiteli doručeny bez zbytečného odkladu a nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud není dohodnuta lhůta delší. 

V případě, že reklamace nebude v této lhůtě Prodávajícím vyřízena, vznikají Spotřebiteli stejné nároky, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

V případě, že je právo na odstranění vady uplatněno Podnikatelem a neodstraní-li Prodávající vady Zboží v přiměřené lhůtě (při zohlednění doby, po kterou vadu posuzuje příslušný dodavatel Zboží), která nebude kratší než třicet (30) dnů ode dne uplatnění Reklamace, může Podnikatel oznámit Prodávajícímu, že hodlá odstoupit od Smlouvy a současně poskytnout Prodávajícímu přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vad uvedených v Oznámení, která nesmí být kratší než lhůta určená příslušným dodavatelem Prodávajícího k provedení opravy, pokud byla Kupujícímu oznámena. Pokud Prodávající neodstraní vady ani v této dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady Zboží neodstraní, může Podnikatel odstoupit od Smlouvy.

 

4. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Mimo jiné prostřednictvím tohoto článku VOP Prodávající plní svou informační povinnost vůči Spotřebiteli vyplývající z ust. § 1811, § 1820 a § 1826 Občanského zákoníku a také Zákona o ochraně spotřebitele.

Totožnost a adresa Prodávajícího včetně adresy pro doručování elektronické pošty jsou uvedeny v čl. 1.1 .těchto VOP, a také v E-shopu.

Označení Zboží, popis jeho základních parametrů a hlavních vlastností je uveden u každého druhu Zboží přímo v E-shopu, a to včetně veškerých dalších specifikací, Ceny, a to včetně daní a poplatků.

Cena, způsob platby a způsob dodání a případné náklady na dodání jsou uvedeny v E-shopu Prodávajícího s ohledem na aktuální sazebníky poplatků příslušných doručovacích společností.

Údaje o právech vznikajících z vadného plnění a podmínky jejich uplatňování jsou obsaženy v čl. 3. VOP. 

Smlouva je zpravidla uzavřena za použití komunikačních prostředků na dálku. Náklady při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti se Smlouvou si hradí Spotřebitel sám. Smlouvu lze uzavřít i v překladu do jiných jazyků, či v jiných jazycích, nicméně česká verze Smlouvy bude vždy přiložena a v případě pochybností o obsahu Smlouvy bude mít česká verze Smlouvy přednost. Údaje o Smlouvě včetně těchto VOP jsou uloženy v Uživatelském účtu a Spotřebitel k nim má přístup prostřednictvím provedené registrace. 

Spotřebitel je s jakoukoliv svou stížností na postup Prodávajícího, který není v souladu 

se Zákonem na ochranu spotřebitele, oprávněn obrátit se na orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce.

Vznikne-li mezi Prodávající a Spotřebitelem v souvislosti se Smlouvou spor, je Spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, sídlem Štěpánská 15, Praha 2, internetová adresa www.coi.cz a https://adr.coi.cz/cs , jako na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Veškeré podrobnosti k možnosti mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce.

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, PÍSEMNÁ FORMA, ROZHODNÉ PRÁVO, PLATNOST A ÚČINNOST

Smlouva, tj. Objednávka a Potvrzení, je Prodávajícím archivována a na základě žádosti Kupujícího je možné ji Kupujícímu poskytnout opětovným zasláním na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce. 

Písemná forma právního jednání bude zachována, pokud bude příslušné jednání učiněno z elektronické adresy Prodávajícího uvedené v E-shopu, v Potvrzení, nebo písemně oznámené Zájemci/Kupujícímu, a bude odeslané na elektronickou adresu Zájemce/Kupujícího uvedenou v Objednávce, nebo písemně oznámenou Prodávajícímu, a naopak.

Právní vztahy ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. V důsledku této volby však není Spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytne ustanovení právních předpisů, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a které by se v případě neexistence volby práva použily.

Prodávající a Kupující, je-li podnikatelem, se ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodli na místní příslušnosti Okresního soudu v Ostravě, bude-li dána věcná příslušnost okresního soudu, a na místní příslušnosti Krajského soudu v Ostravě, bude-li dána věcná příslušnost krajského soudu, a to ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou.

 

Tyto VOP vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 8.12.2020