Soutěž o domečkovou postel zdarma

PRAVIDLA SOUTĚŽE o domečkovou postel zdarma

I. Obecná ustanovení

 1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je firma Benlemi, se sídlem Kylešovská 715/25, 746 01, Opava, IČO 87225158 (dále jen „pořadatel“).
 2. Soutěží se rozumí soutěž založená na principu sdílení soutěžní fotografie na profilu soutěžícího a okomentování soutěžní fotografie na profilu Benlemi. Předmět komentáře musí být pro koho a proč soutěžící postel chce vyhrát. Soutěžící musí být zároveň sledujícím profilu Benlemi na Instagramu.
 3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 4. Soutěž probíhá na území České republiky na sociální síti Instagram od 27. 4. 2019 od 22:00 hod. do 20. 3. 2019 do 20:00 hod.
 5. Soutěž probíhá o postel domeček Tery s bočnicí v přírodním dekoru bez laku v rozměru 90x180 cm.

II. Soutěžící

 1. Účastníkem soutěže může být člověk ve věku od 18 let s doručovací adresou na území České republiky, který je registrován na sociální síti Instagram, má po celou dobu soutěže aktivní svůj účet na Instagramu a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“).
 2. Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram.

III. Výherci, výhry a způsob určení výherců

 1. V soutěži bude určen 1 výherce.
 2. Výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10.000,- Kč je osvobozena od daně z příjmů dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) bod 3. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.
 3. Pořadatel určí výherce následujícím způsobem: Ze všech komentářů pod soutěžní fotografií na profilu Benlemi se náhodně vylosuje výherce.
 4. Výherce bude pořadatelem kontaktován prostřednictvím Instagram direct message a pořadatel uveřejní přezdívky – nickname výherce v Instastories dne 20. 3. 2019.
 5. V případě, že se pořadateli soutěže výherce nepodaří zkontaktovat do deseti pracovních dnů od vyhlášení výsledků soutěže a výherce nesdělí pořadateli adresu pro doručení výhry, nárok na výhru zaniká.
 6. Výherci bude výhra zaslána přepravní společností nejpozději do 21 dní od sdělení adresy pro doručení výhry. Výherci bude výhra doručena pouze na území České a Slovenské republiky.
 7. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ani za nesprávné doručení výhry v důsledku zneužití kontaktních či jiných údajů soutěžícího třetí osobou. Pořadatel neodpovídá za nedoručení v případě změny doručovací adresy výherce, pokud mu tato změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, dále v případě nepřítomnosti výherce na adrese, jež mu byla výhercem oznámena, dále ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení výhry z důvodů spočívajících na straně České pošty a/nebo kurýrní služby.
 8. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem doručení výhry. Pořadatel nenese jakákoliv rizika a závazky související s užitím výhry. Výherce může své případné nároky z titulu odpovědnosti za vady uplatňovat přímo u výrobce.
 9. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce rovněž nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel soutěže má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění na stránce pořadatele.
 3. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který porušil tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných právních předpisů.
 4. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Instagram (dále jen „Instagram“). Provozovateli Instagramu nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné povinnosti ani práva vůči soutěžícím a společnost Instagram Inc. nemá žádné závazky vůči účastníkům této soutěže.
 5. Soutěžící účastí v soutěži uděluje pořadateli podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží a to na dobu trvání soutěže a dále na období 6 měsíců po datu jejího ukončení s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů je podle ZOOÚ pořadatel. Tento souhlas může soutěžící kdykoli odvolat písemnou formou na e-mailové adrese mailto:marketing@benlemi.cz či na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné do 1 (jednoho) týdne od jeho doručení pořadateli. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pro účely provozování soutěží na internetových stránkách a ve vysílání České televize na základě registrace Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 00007607/017 ze dne 18. 6. 2010.
 6. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se k jejich dodržování. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí s uvedením svého jména a příjmení v seznamu výherců na Instagramu pořadatele.
 7. Tato pravidla se zveřejňují na webu Benlemi a účinnosti nabývají dnem zahájení soutěže.